bring_foto_vedenie040-kop

Bring trucking a.s.

 • neustále hľadá zodpovedných, samostatných, komunikatívnych a flexibilných vodičov, ktorí majú starostlivý a šetrný prístup k vozovému parku a technickému vybaveniu
 • ponúka stabilnú, dlhodobú prácu a moderný vozový park. Zaujímavé finančné ohodnotenie spojené s vernostným programom
 • zabezpečuje dopravu vodiča na pracovné miesto ako aj dovoz do sídla firmy na Slovensko

 • práca na pravidelných trasách SK – CZ – D – SK (45h odpočinok v sídle firmy v ZH)

Požiadavky na vodičov

 • prax v MKD
 • prax v Škandinávii výhodou
 • vodičský preukaz sk. C+E
 • preukaz ADR
 • turnusová práca podľa dohody
IMG_4080-kop
hub_gotenberg01-kop

Doklady potrebné k uzatvoreniu pracovnej zmluvy

 • lekárska prehliadka podľa platnej legislatívy
 • preskúšanie vodiča z povolania (kartička z autoškoly)
 • psychotesty
 • ADR základná
 • vodičský preukaz
 • občiansky preukaz (pas pri zahraničných uchádzačoch)
 • kartička poistenca SR
 • kartička poistenca EU
 • vlastníctvo digitálnej karty vodiča
 • vlastníctvo preukazu ADR s výnimkou cisterien
 • písaná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka v oblasti dopravy
 • digitálna karta vodiča do tachografu
 • poistka za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • číslo účtu a ďalšie dáta k bankovému účtu, IBAN, SWIFT kód, názov a adresa banky

Žiadosť o prijatie vodiča

Trvalý pobyt

nieáno
nieáno
nieáno
nieáno

Požadovaný nástup

Jazykové znalosti

Kliknutím na tlačidlo "ODOŠLI" vyhlasujem, že v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov spoločnosťou BRING TRUCKING a.s., Priemyslená 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovensko, IČO: 36 683 507, uvedených v tomto dotazníku, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem spoločnosti BRING TRUCKING a.s. za účelom získania zamestnania v tejto spoločnosti. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa jeho udelenia. Žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu gdpr.bt@bring.com alebo na adresu sídla spoločnosti BRING TRUCKING a.s..